Neijoerschried vum Schäfferot

Et war op en Neits ee Joer, dat eis villes ofverlaangt huet. A senger Neijoerschried kuckt de Schäfferot op ee solidarescht Joer zeréck. Doniewent freet hie sech am Kader vun der europäescher Kulturhaaptstad op de Suessemer ‘loop’ a verréit och, wou d’Prioritéiten an deenen nächsten 12 Méint leien.

De Schäfferot vun der Gemeng Suessem wënscht Iech e schéint neit Joer, a virun allem eng gutt Gesondheet.

You don't have permission to register