Kannercampus, en “work in progress”

Gesamtkäschte vum Projet: 56 Milliounen €

Beim Projet Kannercampus um Belval sollen d’Aarbechte fir d’Rentrée 2020 ofgeschloss sinn an et solle 650 Kanner Plaz hunn. Gebaut ginn eng Schoul (École Belval Sud), eng École différenciée (EDIFF), eng Sportshal an eng Maison Relais. Am Budget 2019 sinn 25,1 Milliounen € virgesinn, mat deenen d’Konstruktioun an déi nächst Phase geet.

Wann um Belval moies d’Sonn opgeet an de Quartier esou lues erwächt, sinn d’Aarbechter scho fläisseg amgaang mat schaffen. Mir hunn déi eemoleg Atmopshär vun engem fréien, sonnege Wantermoie ronderëm den zukünftege Kannercampus agefaangen, wou e weidere Pilier vum Belval eruwiisst.

You may like